Rút tiền

  Rút tiền
  1. Tên đăng nhập

  2. Điện thoại

  3. Họ tên nhận

  4. Số tài khoản

  5. Số tiền

  6. Ngân hàng (Tên ngân hàng và Chi nhanh)

  7. Lời nhắn